Proponujemy autorskie  szkolenia – warsztaty oparte na przykładach z praktyki:

1.  Menadżer zarządzania relacjami z Dostawcami.

Zarządzanie dostawcami na bazie standardów i praktyk (bazuje na  ISO 20000, 27001,22301,2800, SIAM®, VeriSM™, )-akredytowane przez TUV NORD

„..osiągnięcie trwałego sukcesu jest bardziej prawdopodobne, gdy organizacja zarządza relacjami  ze wszystkimi swoimi stronami zainteresowanymi w celu optymalizacji  ich wpływu na efekty działania a zarządzanie relacjami z dostawcami  i sieciami partnerów jest  szczególnie ważne.” ISO 9001

Zarządzanie relacjami z  dostawcami  to proces odpowiadający za pozyskanie wartości od dostawców oraz zapewnienie, że wszystkie kontrakty i umowy z dostawcami wspierają potrzeby organizacji
i biznesu. Proces ten zapewnia,   że zarządzane jest  ryzyko związane  z  powierzaniem czynności  lub zakupem usług od firm zewnętrznych. Ciągły nadzór nad jakością dostarczanych usług gwarantuje, że  wszyscy dostawcy wypełniają swoje zobowiązania  wynikające z zawartych kontraktów/umów. Kładziony jest również nacisk na budowę i utrzymanie właściwych relacji Dostawca- Klient, które zapewniają dodatkową wartość ze współpracy z dostawcami zewnętrznymi, większą niż zwykły „nadzór” nad umową.

Program zajęć:

 1. Cele systemowego zarządzania relacjami z dostawcami
 2. Etapy cyklu życia współpracy z Dostawcą
 3. Zarządzanie ryzykiem we współpracy z dostawcami
 4. Proces zarządzania relacjami z dostawcami
 5. Wybrane standardy i praktyki wspierające model
Zagadnienie Tematy
Cele systemowego zarządzania relacjami z dostawcami 1.     Definicje

2.     Strategia

3.     Wdrożenie, utrzymanie
i doskonalenie

Etapy cyklu życia  współpracy  z dostawcą 1.     identyfikacja potrzeb

2.     Wybór dostawcy  i certyfikacja

3.     Bieżąca współpraca i zarządzanie relacjami

4.     Zakończenie współpracy

Zarządzanie ryzykiem we współpracy z dostawcami 1.     Definicje, proces, kryteria

2.     Segmentacja

3.     Koncentracja usług

4.     Procesy i procedury  operacyjne

Inwentaryzacja i segmentacja dostawców 1.     Sporządzenie tabeli dostawców z podziałem na podstawie case’a
Analiza ryzyka koncentracji usług 1.     Przeprowadzenie analizy koncentracji usług na podstawie case’a
Proces zarządzania relacjami z dostawcami 1.     Role

2.     Działania (przeglądy- oceny,  zarządzanie incydentami i sporami, komunikacja)

3.     Mierniki KPI

Role i mierniki 1.     Zdefiniowanie ról i mierników dla procesu na podstawie case’a
Przykładowe standardy i praktyki wspierające 1.     (ISO 9001, 20000, 27001,22301,2800,

2.     SIAM®, VeriSM™, 4SRM™)

 

2.  Specjalista Ochrony Danych Osobowych   

Nasze doświadczenia pokazują , że w związku z obowiązywaniem Rozporządzenie UE znacząco rośnie i będzie rosnąć popyt na pracowników posiadających odpowiednie kompetencje i znajomość Regulacji RODO. Inspektor Ochrony danych  jest jeden specjalistów jak pokazują ogłoszenia  potrzeba wielu ! 

akredytowane przez TUV NORD

Uczestnicy, w trakcie szkolenia, poznają  kluczowe  zapisy i postanowienia Regulacji RODO, pozyskują wiedzę oraz rozumieją w jaki sposób wytyczne nowego rozporządzenia zmieniają zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w firmie. Potrafią zidentyfikować  kluczowych interesariuszy i zakresy współpracy w zakresie  ochrony danych osobowych.

Omówione oraz poparte praktycznymi  przykładami zostaną najważniejsze definicje
oraz wymagania RODO:

 1. Struktura i zakres obowiązywania Rozporządzenia
 2. Podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych:
 • Definicja danych osobowych oraz ich kategorie
 • Przetwarzanie danych, profilowanie danych.
 • Pseudonimizacja danych.

 

 1. Funkcje i stanowiska związane z ochroną danych osobowych
 • Administrator danych osobowych
 • Podmiot Przetwarzający
 • Inspektor ochrony danych
 • Osoba upoważniona do przetwarzania danych

 

 1. Zasady i prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:
 • Podstawa prawna
 • Celowość i adekwatność
 • Ograniczenie czasowe
 • bezpieczeństwo przetwarzania
 • rozliczalność i przejrzystość

 

 • Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu oraz inne.
 1. Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default oraz inne.
 2. zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych oraz obowiązek informacyjny
 3. Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje (kary i odszkodowania)

Omówione zostaną role kluczowych interesariuszy  oraz  obszary współpracy  specjalisty z jednostkami w firmie wraz z przykładami.

Możemy przygotować dedykowane szkolenia z wyżej wymienionych obszarów  pod Państwa  potrzeby